Prisvolym 


Beskrivning:

Prisvolym-modellen är en utveckling av Joe Granville‘s “On Balance Volume” modell.

Den används för att bekräfta eller förkasta en trend och framför allt för att få en prognos om en förestående trendändring i kursen. Modellen baseras på hypotesen att det är ett svaghetstecken, om kursen ökar samtidigt som volymen minskar.

I modellen försöker man väga ihop kurs och volym. (Se också ADVolym där AD står för ackumulation respektive distribution).


Tolkning:

För att en stigande Prisvolymkurva ska brytas fordras, om kurssvängningarna är lika stora, att volymerna på nedgångarna är större än volymerna på uppgångarna.
Detta är en parallell till regeln att kursuppgång utan volymökning indikerar svaghet.

När Prisvolymkurvan vänder ner, fås en säljsignal.
När Prisvolymkurvan vänder ner, fås en köpsignal. 

Den grundläggande hypotesen är att omslag i Prisvolymkurvan kommer före omslag i kurskurvan.


Beräkning:

Modellen gör en volymbaserad tidsserie där volymerna för varje period multipliceras med den procentuella kursförändringen jämfört med föregående period.

Prisvolymkurvan erhålls genom att till föregående dags värde addera dagens volym multiplicerad med den procentuella kursförändringen från föregående dag.

Exempel:
Antag att dagens volym är 5000 och att kursförändringen är minus två procent. Då subtraheras 100 från föregående dags Prisvolymtal.


Källa: F1 i Vikingen

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: Prisvolym

Related Articles