Är det bättre att handla råvarubolagen än råvaran direkt?

Efter 2022, ett år som gav den sämsta avkastningen för en "60/40"* balanserad portfölj sedan 1942, är det naturligt för investerare att börja leta efter ett alternativ till aktier och obligationer. Genom detta sökande efter alternativa tillgångsslag har flera av våra kunder vänt sig till oss med frågor angående råvaruinvesteringar. Även om råvaror är ett vanligt ämne i media, kräver investeringar i dem en annan analys än aktie- och obligationsinvesteringar. Vi skulle vilja diskutera våra nuvarande synpunkter på råvaruinvesteringar i denna strategiska syn, bland annat genom att titta på råvarubolagen i förhållande till direkta råvaruinvesteringar.

Efter 2022, ett år som gav den sämsta avkastningen för en “60/40″* balanserad portfölj sedan 1942, är det naturligt för investerare att börja leta efter ett alternativ till aktier och obligationer. Genom detta sökande efter alternativa tillgångsslag har flera av våra kunder vänt sig till oss med frågor angående råvaruinvesteringar. Även om råvaror är ett vanligt ämne i media, kräver investeringar i dem en annan analys än aktie- och obligationsinvesteringar. Vi skulle vilja diskutera våra nuvarande synpunkter på råvaruinvesteringar i denna strategiska syn, bland annat genom att titta på råvarubolagen i förhållande till direkta råvaruinvesteringar.

* Vi definierar “60/40” här som en portfölj som består av 60 % stora aktier, så kallade large caps, och 40 % 10-åriga amerikanska statsobligationer.

Diversifieringsfördelar med råvaror

Den främsta fördelen med råvaruinvesteringar, enligt vår uppfattning, är diversifiering. Råvaruutrymmet innehåller fyra huvudsektorer: energi, jordbruk, industrimetaller och ädelmetaller. En diversifierad korg av dessa råvaror tenderar att ha långsiktig avkastning som skiljer sig från aktier och obligationer. Nedan finns en tabell över dagliga avkastningskorrelationer** mellan kursavkastningen på amerikanska storbolagsaktier, amerikanska obligationer och råvaror, med en tillbakablick över de senaste tolv månaderna.

** Vi definierar korrelation här som graden i vilken två uppsättningar prisdata är relaterade till varandra; till exempel skulle en korrelation nära 1,0 innebära ett extremt starkt samband, vilket innebär att dessa två investeringar skulle ha avkastning av liknande storlek för en given period, medan en låg korrelation nära 0,0 skulle innebära nära till inget samband, vilket innebär att deras avkastning inte är relaterad, enligt vår uppfattning.

Källa: Vikingen.se. Dagsdata den 6 februari 2023. Visas endast i illustrativt syfte. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. I diagrammet ovan används ETFer för att replikera benchmarkindex och är endast i informationssyfte.

Under det senaste året har råvaruinvesteringar haft en låg korrelation till både obligationer och aktier. Denna låga korrelation kan ses i tabellen ovan. Till exempel är råvaror endast något korrelerade till S&P 500, vilket kan ses med korrelationsförhållandet 0,14. Viktigt är att denna korrelation är lägre än det statistiska sambandet mellan aktier och obligationer, vid 0,28. Vi tror att denna korrelation visar att råvaror kan vara ytterligare en källa till diversifiering i en portfölj av aktier och obligationer. Under de senaste fem åren har råvaror varit närmare korrelerade med aktier än obligationer.

De fyra kompromisserna med råvaruinvesteringar

Det finns två huvudinstrument för att få investeringsexponering mot råvaror: direktinvesteringar och aktieinvesteringar. Direktinvesteringar i råvaror för de flesta är lite av en felaktig benämning; de flesta råvaruinvesterare använder terminskontrakt och tar vanligtvis inte emot fysiska råvaror.

Terminskontrakt är att föredra framför vissa investerare eftersom leverans och lagring av fysiska varor kräver mycket logistik och fysiskt utrymme, vilket gör det kostsamt för investeringsändamål. Denna form av investering skiljer sig dock från att köpa aktier i råvarurelaterade företag, vars intäkter och vinster påverkas av råvaruprissättning. När vi bestämmer mellan dessa två investeringstyper tror vi att det finns fyra huvudsakliga avvägningar som måste beaktas.

1. Direktinvesteringar ger mer diversifiering. Den första avvägningen handlar om diversifieringseffekten av investeringarna. Som kan ses i tabellen nedan ger både fysiska råvaror och råvaruproducerande aktier diversifieringsfördelar i förhållande till aktier. Medan direktinvesteringar i råvaror ger den lägsta korrelationen (0,14) till aktier, kommer det med sina egna nackdelar som diskuteras nedan.

Källa: Vikingen.se. Dagsdata den 6 februari 2023. Visas endast i illustrativt syfte. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. I diagrammet ovan används ETFer för att replikera benchmarkindex och är endast i informationssyfte.

2. Till skillnad från direktinvesteringar i råvaror kan aktieinvesteringar ge kassaflöden. Eftersom aktieinvesteringar är i företag snarare än själva varan, finns det ett associerat kassaflöde med dessa investeringar som kan analyseras och potentiellt avverkas. I synnerhet återför flera av dessa bolag kassaflöden till aktieägarna både i form av utdelningar och aktieåterköp, en funktion som vi anser är särskilt viktig i det nuvarande investeringslandskapet. Å andra sidan är direkta råvaruinvesteringar vanligtvis icke-kassaflödesgenererande. För en investerare som behöver sin portfölj för att producera konsekvent inkomst kan detta vara en stor nackdel för direkta råvaruinvesteringar.

3. Direktinvesteringar genom “Futures” kan vara komplicerade. En av krångligheterna med direkta råvaruinvesteringar är att det måste göras via terminsmarknaderna. I sin enklaste form är en termin avtalet att köpa eller sälja en vara till ett specifikt pris vid ett fastställt datum i framtiden. Det som gör terminsinvesteringar svårt är det faktum att terminspriserna kan variera avsevärt från det aktuella (spot)priset på varan. I huvudsak kan terminspriset redan ha inkorporerat en betydande ökning (eller fall) i råvarupriserna. Därför kan det hända att investeringar i råvaruterminer inte leder till investeringsframgång även om investeraren korrekt förutsåg spotprisets riktning.

4. Skatter och struktur kan vara mer komplexa för direktinvesteringar. Eftersom direktinvesteringar uppnås med terminer finns det skattekomplikationer när det gäller dem.

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och dessutom sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera fram de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna etc..

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detailed Comparison – Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *