Er det bedre å handle råvareselskapene enn råvaren direkte?

Efter 2022, ett år som gav den sämsta avkastningen för en "60/40"* balanserad portfölj sedan 1942, är det naturligt för investerare att börja leta efter ett alternativ till aktier och obligationer. Genom detta sökande efter alternativa tillgångsslag har flera av våra kunder vänt sig till oss med frågor angående råvaruinvesteringar. Även om råvaror är ett vanligt ämne i media, kräver investeringar i dem en annan analys än aktie- och obligationsinvesteringar. Vi skulle vilja diskutera våra nuvarande synpunkter på råvaruinvesteringar i denna strategiska syn, bland annat genom att titta på råvarubolagen i förhållande till direkta råvaruinvesteringar.

Etter 2022, et år som ga den dårligste avkastningen for en «60/40»* balansert portefølje siden 1942, er det naturlig for investorer å begynne å se etter et alternativ til aksjer og obligasjoner. Gjennom dette søket etter alternative aktivaklasser har flere av våre kunder henvendt seg til oss med spørsmål angående råvareinvesteringer. Selv om råvarer er et vanlig tema i media, krever investering i dem en annen analyse enn aksje- og obligasjonsinvesteringer. Vi ønsker å diskutere våre nåværende syn på råvareinvesteringer i dette strategiske synet, blant annet ved å se på råvareselskapene i forhold til direkte råvareinvesteringer.

* Vi definerer “60/40” her som en portefølje bestående av 60 % store aksjer og 40 % 10-årige amerikanske statsobligasjoner.

Diversifiseringsfordeler av råvarer

Den primære fordelen med å investere i råvarer, etter vårt syn, er diversifisering. Råvareområdet inneholder fire hovedsektorer: energi, landbruk, industrimetaller og edle metaller. En diversifisert kurv av disse råvarene har en tendens til å ha langsiktig avkastning som skiller seg fra aksjer og obligasjoner. Nedenfor er en tabell over daglige avkastningskorrelasjoner** mellom kursavkastningen på amerikanske large cap-aksjer, amerikanske obligasjoner og råvarer, sett tilbake over de siste tolv månedene.

** Vi definerer korrelasjon her som i hvilken grad to sett med prisdata er relatert til hverandre; for eksempel, en korrelasjon nær 1,0 ville innebære en ekstremt sterk sammenheng, noe som betyr at disse to investeringene ville ha avkastning av samme størrelsesorden for en gitt periode, mens en lav korrelasjon nær 0,0 ville innebære nær ingen sammenheng, noe som betyr at deres avkastning er ikke relatert, etter vårt syn.

Kilde: Vikingen.se. Daglige data 6. februar 2023. Vises kun for illustrative formål. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. I diagrammet ovenfor brukes ETFer til å replikere referanseindekser og er kun til informasjonsformål.

Det siste året har råvareinvesteringene hatt lav korrelasjon til både obligasjoner og aksjer. Denne lave korrelasjonen kan sees i tabellen ovenfor. For eksempel er råvarer bare litt korrelert til S&P 500, som kan sees med korrelasjonsforholdet på 0,14. Viktigere er at denne korrelasjonen er lavere enn den statistiske korrelasjonen mellom aksjer og obligasjoner, på 0,28. Vi mener denne korrelasjonen viser at råvarer kan være en annen kilde til diversifisering i en portefølje av aksjer og obligasjoner. I løpet av de siste fem årene har råvarer vært tettere korrelert med aksjer enn obligasjoner.

De fire avveiningene ved råvareinvestering

Det er to hovedinstrumenter for å få investeringseksponering mot råvarer: direkte investeringer og aksjeinvesteringer. Direkte investering i råvarer for de fleste er litt feilaktig; de fleste råvareinvestorer bruker futureskontrakter og mottar vanligvis ikke fysiske varer.

Futures-kontrakter foretrekkes av noen investorer fordi levering og lagring av fysiske varer krever mye logistikk og fysisk plass, noe som gjør det kostbart for investeringsformål. Denne formen for investering skiller seg imidlertid fra å kjøpe aksjer i råvarerelaterte selskaper, hvis inntekter og overskudd påvirkes av råvareprising. Når vi skal velge mellom disse to investeringstypene, mener vi at det er fire hovedavveininger som må vurderes.

1. Direkte investeringer gir mer diversifisering. Den første avveiningen gjelder diversifiseringseffekten av investeringene. Som det fremgår av tabellen nedenfor, gir både fysiske råvarer og råvareproduserende aksjer diversifiseringsfordeler i forhold til aksjer. Mens direkte investering i råvarer gir den laveste korrelasjonen (0,14) til aksjer, kommer det med sine egne ulemper som diskutert nedenfor.

Kilde: Vikingen.se. Daglige data 6. februar 2023. Vises kun for illustrative formål. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. I diagrammet ovenfor brukes ETFer til å replikere referanseindekser og er kun til informasjonsformål.

2. I motsetning til direkte investeringer i råvarer, kan aksjeinvesteringer gi kontantstrømmer. Fordi aksjeinvesteringer er i selskaper i stedet for selve varen, er det en tilknyttet kontantstrøm med disse investeringene som kan analyseres og potensielt høstes. Spesielt flere av disse selskapene returnerer kontantstrøm til aksjonærene både i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer, en funksjon vi mener er spesielt viktig i dagens investeringslandskap. På den annen side er direkte råvareinvesteringer vanligvis ikke-kontantstrømgenererende. For en investor som trenger sin portefølje for å produsere konsistente inntekter, kan dette være en stor ulempe ved direkte råvareinvestering.

3. Direkte investeringer gjennom “Futures” kan være komplisert. En av kompleksitetene med direkte råvareinvesteringer er at det må gjøres via futuresmarkedene. I sin enkleste form er en futureskontrakt avtalen om å kjøpe eller selge en vare til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden. Det som gjør futuresinvesteringer vanskelig er det faktum at futurespriser kan variere betydelig fra gjeldende (spot)pris på varen. I hovedsak kan futuresprisen allerede ha inkorporert en betydelig økning (eller fall) i råvareprisene. Derfor kan det hende at investering i råvarefutures ikke fører til investeringssuksess selv om investoren riktig spådde retningen til spotprisen.

4. Skatter og struktur kan være mer komplekse for direkte investeringer. Siden direkte investeringer oppnås med futures, er det skattemessige komplikasjoner med dem.

Med Vikingens signaler har du gode muligheter til å finne vinnerne og også selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene osv.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *