Er det bedre at handle med råvareselskaber end med råvaren direkte?

Efter 2022, ett år som gav den sämsta avkastningen för en "60/40"* balanserad portfölj sedan 1942, är det naturligt för investerare att börja leta efter ett alternativ till aktier och obligationer. Genom detta sökande efter alternativa tillgångsslag har flera av våra kunder vänt sig till oss med frågor angående råvaruinvesteringar. Även om råvaror är ett vanligt ämne i media, kräver investeringar i dem en annan analys än aktie- och obligationsinvesteringar. Vi skulle vilja diskutera våra nuvarande synpunkter på råvaruinvesteringar i denna strategiska syn, bland annat genom att titta på råvarubolagen i förhållande till direkta råvaruinvesteringar.

Efter 2022, et år, der gav det dårligste afkast for en “60/40″*-balanceret portefølje siden 1942, er det naturligt for investorerne at begynde at lede efter et alternativ til aktier og obligationer. I forbindelse med denne søgen efter alternative aktivklasser har flere af vores kunder henvendt sig til os med spørgsmål om råvareinvesteringer. Selv om råvarer er et almindeligt emne i medierne, kræver det en anden analyse at investere i dem end at investere i aktier og obligationer. Vi vil gerne diskutere vores nuværende synspunkter om råvareinvesteringer i denne strategiske oversigt, herunder ved at se på råvareselskaber i forhold til direkte råvareinvesteringer.

* Vi definerer “60/40” her som en portefølje bestående af 60% store virksomheder og 40% 10-årige amerikanske statsobligationer.

Diversificeringsfordele ved råvarer

Den største fordel ved investering i råvarer er efter vores mening diversificering. Råvareområdet omfatter fire hovedsektorer: energi, landbrug, industrimetaller og ædelmetaller. En diversificeret kurv af disse råvarer har tendens til at give et langsigtet afkast, der adskiller sig fra aktier og obligationer. Nedenfor er en tabel med daglige afkastkorrelationer** mellem kursafkastet på amerikanske store aktier, amerikanske obligationer og råvarer, set over de seneste 12 måneder.

** Vi definerer korrelation her som den grad, i hvilken to sæt prisdata er relateret til hinanden; f.eks. vil en korrelation tæt på 1,0 indebære en ekstremt stærk sammenhæng, hvilket betyder, at disse to investeringer vil have afkast af samme størrelsesorden i en given periode, mens en lav korrelation tæt på 0,0 vil indebære tæt på ingen sammenhæng, hvilket betyder, at deres afkast efter vores mening ikke er relateret til hinanden.

Kilde: Vikingen.se. Datoer den 6. februar 2023. Kun vist til illustrative formål. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. I diagrammet ovenfor anvendes ETF’er til at efterligne benchmark-indekser og er kun til orientering.

I det seneste år har råvareinvesteringer haft en lav korrelation med både obligationer og aktier. Denne lave korrelation kan ses i ovenstående tabel. For eksempel er råvarer kun svagt korreleret med S&P 500, hvilket fremgår af korrelationskvoten på 0,14. Det er vigtigt at bemærke, at denne korrelation er lavere end den statistiske korrelation mellem aktier og obligationer på 0,28. Vi mener, at denne korrelation viser, at råvarer kan være en yderligere kilde til diversificering i en portefølje af aktier og obligationer. I de seneste fem år har råvarer været tættere korreleret med aktier end obligationer.

De fire kompromiser ved investering i råvarer

Der er to hovedinstrumenter til at opnå investeringseksponering i råvarer: direkte investeringer og aktieinvesteringer. Direkte investering i råvarer er for de fleste mennesker lidt af en misforståelse; de fleste råvareinvestorer anvender futures-kontrakter og modtager normalt ikke fysiske råvarer.

Futures-kontrakter er at foretrække for nogle investorer, fordi levering og opbevaring af fysiske varer kræver en masse logistik og fysisk plads, hvilket gør det dyrt at investere i dem. Denne form for investering adskiller sig dog fra køb af aktier i råvarerelaterede virksomheder, hvis indtægter og overskud påvirkes af råvarepriserne. Når man skal vælge mellem disse to typer investeringer, mener vi, at der er fire vigtige afvejninger, som man skal overveje.

1. Direkte investeringer giver større spredning. Den første afvejning vedrører investeringernes diversificeringseffekt. Som det fremgår af nedenstående tabel, giver både fysiske råvarer og råvareproducerende aktier diversificeringsfordele i forhold til aktier. Selv om direkte investeringer i råvarer giver den laveste korrelation (0,14) til aktier, har de deres egne ulemper, som beskrevet nedenfor.

Kilde: Vikingen.se. Datoer den 6. februar 2023. Kun vist til illustrative formål. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. I diagrammet ovenfor anvendes ETF’er til at efterligne benchmark-indekser og er kun til orientering.

2. I modsætning til direkte investeringer i råvarer kan aktieinvesteringer generere pengestrømme. Da aktieinvesteringer er i virksomheder snarere end i selve råvaren, er der en tilknyttet pengestrøm til disse investeringer, som kan analyseres og potentielt afvikles. Flere af disse virksomheder returnerer især pengestrømme til aktionærerne i form af både udbytte og aktietilbagekøb, en funktion, som vi mener er særlig vigtig i det nuværende investeringslandskab. På den anden side er direkte råvareinvesteringer normalt ikke-kontantgenererende. For en investor, der har brug for en portefølje, der skal give en konstant indkomst, kan dette være en stor ulempe ved direkte råvareinvesteringer.

3. Direkte investeringer gennem futures kan være komplicerede. En af komplikationerne ved direkte råvareinvesteringer er, at de skal foretages via futuresmarkederne. I sin enkleste form er en futures-kontrakt en aftale om at købe eller sælge en vare til en bestemt pris på en fast dato i fremtiden. Det, der gør det vanskeligt at investere på terminer, er, at terminspriserne kan variere betydeligt fra den aktuelle pris (spotpris) på råvaren. I det væsentlige kan futuresprisen allerede have indarbejdet en betydelig stigning (eller et betydeligt fald) i råvarepriserne. Investeringer i råvarefutures fører derfor muligvis ikke til investeringssucces, selv om investoren har forudsagt retningen af spotprisen korrekt.

4. Skatter og struktur kan være mere komplekse for FDI. Da direkte investeringer foretages med futures, er der skattemæssige komplikationer forbundet med dem.

Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Viking’s autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børs-software til dem, der ønsker at blive endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *