Tolkning:

Denna modell ger köpsignaler då en utjämnad medelvärdeskurva för RSI har passerat en botten och den ger säljsignaler då medelvärdeskurvan som har passerat en topp.

Den ger bra signaler för vecko- och månadsdata. För dagsdata måste den kombineras med andra modeller för att ge positivt resultat. Dvs. det här är en långsiktig bra modell, inte en kortsiktig.

RSI visar den relativa styrkan och svagheten i en kursutveckling, men inte utvecklingen för ett objekt jämfört med ett annat. RSI söker i stället mäta den indviduella styrkan och svagheten i kursutvecklingen för den enskilda aktien. I RSI ingår summan av storleken på uppgångarna och summan av storlekarna på nedgångarna för ett objekt under en följd av dagar.

Ofta framträder stöd- och motståndsnivåer tidigare i RSI-diagrammen än i kursdiagrammen. Divergens mellan RSI- och kursutvecklingarna ger signaler om kommande kursomslag.

RSI värdena kan variera mellan +100 vid extremt överköpta lägen och 0 vid extremt översålda lägen.

 

Stigande RSI värden indikerar styrka, fallande RSI värden indikerar svaghet. Höga värden indikerar överköpta lägen, och låga värden översålda lägen.

Det är lämpligt att använda ett medelvärde för RSI, när det används för köp- och säljindikationer som baseras, inte bara på storleken på RSI, utan också på riktningen av RSI. De RSI medelvärden som kan användas som indikationer på köp- och säljlägen varierar med var i primärtrenden man befinner sig.

RSI värdena räknas ut på följande sätt:

  1. Det beräknas för ett antal perioder, RSILängd, summan av alla positivaskillnader, RSIUp, för slutkursen mellan två på varandra följande perioder.
  1. Det beräknas för ett antal perioder, RSILängd, summan av absolutbeloppen avalla negativa skillnader, RSIDown, för slutkursen mellan två på varandra följande perioder.
  1. RSIUp multipliceras med 100 och produkten av dessa båda tal divideras med summan av RSIUp och RSIDown.
Formeln blir:

RSI = 100*RSIUp/(RSIUp + RSIDown).

Därefter beräknas ett “MV RSI längd” långt medelvärde på RSI.

Slutligen utjämnas detta medelvärde så att alla motriktade rörelser på mindre än “Utjämningsfaktor” procent rensas bort. Den på så sätt erhållna tidsserien “Utjämnad MV RSI” ligger till grund för signalerna. Se ovan.

 

Inställningar:

RSI längd = antal perioder som RSI skall beräknas på.

MV RSI längd = längden på medelvärdet för RSI.

Utjämningsfaktor = antalet procent med vilken medelvärdeskurvan för RSI utjämnas.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: RSIUtjämnad

Related Articles