Relative Strength Index (RSI)


Beskrivning:

J. Welles Wilder, Jr. utvecklade denna modell 1978. RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Namnet är lite missvisande eftersom modellen inte jämför styrkan i något index med aktien och inte med någon annan aktie heller.
RSI jämför istället storleken på kursökningar med storleken på kursminskningar i samma aktie. Ett bättre namn kunde vara Internal Strength Index.

Till en början rekommenderade Wilder att man använde ett 14-dagars RSI, men andra tidsramar har blivit populära genom åren. Generellt används värden mellan 5 och 25 dagar. Du bör själv experimentera med längden både i dags och veckodiagram, för att söka dig fram till vad som passar bäst. En kort trader kan föredra 5 medan en investerare kan föredra 25.

Alla aktier har unika karakteristika och den inställning som passar för en aktie passar inte alls för nästa.


Tolkning:

Det finns flera sätt att tolka RSI beroende på läget i marknaden och på dina trading/investment preferenser.

Ett sätt är att köpsignaler uppstår då RSI är i ett översålt område (20-30), vilket betyder att aktien är redo att nå sin botten i innevarande trend. Omvänt gäller att toppen nås i överköpt område (70-80).

 

Ett andra sätt är att leta efter stöd och motståndslinjer eller vanliga formationer, såsom huvudskuldra, dubbelbotten etc. i RSI kurvan. Potentiella vändningar kan då visas utan att de syns i själva kursdiagrammet. Det går bra att rita in  precis som i ett vanligt kursdiagram, direkt i RSI modellen. De äger samma giltlighet och tolkas på samma sätt. De starkaste signalerna får vi då det uppstår ”Failure swings” alltså en dubbel topp eller dubbel botten.

Ett tredje sätt är att leta efter divergenser i RSI, så som, när kursen rör sig uppåt medan RSI rör sig nedåt. Det kan indikera en potentiell kursvändning som inte syns i ett kursdiagram.

Ett fjärde sätt är att tolka det som “bullish” eller “bearish” så snart RSI skär 50 nivån. Under 50 är “bearish” och tvärtom.

Ett sjätte sätt är att lägga in ett glidande medelvärde som skär RSI-kurvan vid signal.

Observera att: RSI fungerar bättre i icke trendande marknader än i en klart etablerad trend.!

RSI är också framåtviktad. Därför ger den också bättre hastighet än andra modeller. RSI är mindre påverkad av skarpa hopp upp eller fall i kursutvecklingen. En del av “bruset” filtreras bort. RSI är en momentum indikator som vanligen vänder före kursen. Det är viktigt att komma ihåg att det är kursen som till slut fäller avgörandet.


RSI Utjämnad (Smoothed RSI)

Det finns en variant av RSI som jämnar ut de häftiga svängarna. Den är inte lika snabb som den vanliga RSI modellen men är lättare att hantera.

 


RSI räknas ut så här:

RSI värdena räknas ut på följande sätt:

1. Det beräknas för ett antal perioder, RSILängd, summan av alla positiva
skillnader, RSIUp, för slutkursen mellan två på varandra följande perioder.

2. Det beräknas för ett antal perioder, RSILängd, summan av absolutbeloppen av
alla negativa skillnader, RSIDown, för slutkursen mellan två på varandra
följande perioder.

3.RSIUp multipliceras med 100 och produkten av dessa båda tal divideras med
summan av RSIUp och RSIDown.

Formeln blir:

RSI = 100*RSIUp/(RSIUp + RSIDown).

Därefter beräknas ett MAVRSILängd långt medelvärde på RSI.

 

I siffror blir det så här:
För att förenkla formeln har RSI blivit nedbrutet i sina beståndsdelar och det absoluta värdet för förluster användes för att undvika negativa tal. (Absoluta värden kan bara vara positiva).

 

Average gain fås fram genom att man adderar de positiva talen i columnen “Gain” och delar med 14.

Average Loss fås fram genom att man adderar de positiva talen i columnen “Loss” och delar med 14.

Med hjälp av dessa räknar man ut Relativ Strenght (RS) enl. förjande formler:

 


Källa: Diverse sidor på internet


 

Related Articles