MACD 


Beskrivning:

Denna metod uppfanns av Gerald Appel, och termen MACD står för “Moving Average Convergence Divergence”.

Metoden skapar ett index som brukar ritas i en separat graf, medan samma tidsaxel används. Alltså ungefär så som volymen brukar åskådliggöras (sk. histogram). Detta eftersom indexet inte direkt jämförs med kursgrafen.

Indexet beräknas genom att ett 26-dagars exponentiellt glidande medelvärde subtraheras från ett 12-dagars exponentiellt glidande medelvärde. Tillsammans med kurvan för det erhållna värdet ritas ett 9-dagars exponentiellt glidande medelvärde av det samma, som fungerar som signallinje. Dessutom brukar man lägga till en horisontal axel med värdet noll, kring vilken alltså indexet och signallinjen kommer att röra sig. Härav kommer namnet eftersom indexet ständigt kommer att konvergera mot och divergera från signallinjen.

Detta (ovan) är hur Apple beskrev MACD. Men metoden går ibland också under namnet oscillatormetoden eller prisoscillator och då kan tidsperioderna för de olika glidande medelvärdena varieras så som man vill.
Där ligger möjligheten att optimera sin indikator för det objekt man analyserar eller på det sätt man finner ger bäst resultat.
Många analytiker använder, till exempel, ett 17-dagars exponentiellt glidande medelvärde för det längre, ett 8-dagars för det kortare och ett 19 dagars för signallinjen, då de letar efter köpsignaler.
Medan de använder 12-dagars, 17-dagars respektive 9-dagars då de letar efter säljsignaler.Oscillatormetoden
visar då det korta medelvärdet springer ifrån det längre.
Då kommer ju differensen få ett högre värde, och kurvan kommer att avvika från nollinjen.
Indexet beskriver känslan hos marknadsaktörerna, eller intensiteten av marknadsaktörernas känslor, genom att påvisa när aktörerna avviker från den längre trenden. I dessa lägen skall köp- och säljbenägenheten hållas hög.
En symetrisk tolkning av indexets utslag är att analysobjektet är över- eller underköpt och indikerar trendförändringar.

Denna metod ser ut att grunda sig i tolkningen av två glidande medelvärden med olika tidsperioder och kan därmed tolkas på samma sätt. Indexet kommer att skära nollinjen då de glidande medelvärdena korsar varandra. Alltså kommer indexet generera en köpsignal då indexet skär nollinjen underifrån, och tvärt om.

En mer komplicerad tolkning , och här kommer signallinjen in, är att då indexet skär signallinjen underifrån så genereras en köpsignal, och tvärt om. På detta sätt används glidande medelvärden i två led för att beskriva trenden.

De viktigaste signalerna genereras då indexet rör sig långt ifrån nollinjen. Då reagerar marknaden på känslan i trenden, och vid brytpunkter kommer marknaden att reagera i motsatt riktning mot denna. Signaler nära nollinjen leder sällan till produktiva trendförändringar eftersom marknaden är ointresserad eller icke känslomässig. Och detta är grundläggande inom den tekniska analysen – att man spelar på marknadens känslor och betraktar masspsykologiska effekter.

Enligt Apple är MACD-metoden en utmärkt indikator för att signalera marknadslägen efter en kraftig nedgång, och är i övrigt en väldigt känslig indikator som ger tidiga signaler på marknadens mentalitet för tidpunkten. Den kan även ge avancerade varningar för när övriga analysmetoder bör ge viktiga signaler.


Histogram

Histogram är en vidareutveckling av MACD-metoden eller oscillatormetoden.
Den ritar i stället en graf över skillnaden mellan indexet och signallinjen tillsammans med en horisontell nollinje. Histogrammet bygger fortfarande på skillnaden mellan ett kort och ett långt glidande medelvärde, men kommer att öka i amplitud då marknaden blir mer entusiastisk.

Detta grundar sig i att histogrammets amplitud ökar då indexet springer ifrån sitt eget glidande medelvärde, eller signallinjen. På samma sätt beskriver ju betalkursen att marknaden reagerar känslomässigt då det divergerar från sitt glidande medelvärde.

Då histogrammet åter närmar sig nollinjen tappar marknaden entusiasmen och man bör se sig om efter ett trendbrott.

Skillnaden mellan ett histogram och oscillatormetoden är alltså att oscillatormetoden beskriver åt vilket håll marknaden springer, eller känslan hos marknaden, medan histogrammet mäter entusiasmen hos marknaden.

Histogrammet ger en köpsignal då det stiger ovanför nollinjen, och en säljsignal då den sjunker under nollinjen. Detta kommer sig av att det är samma sak som att indexet korsar signallinjen ovanifrån respektive underifrån.

Källa: Claes Scheffer


MACD i Vikingen


Beskrivning:

I MACD används en signalkurva, som beräknas som skillnaden mellan ett kort och ett långt exponentiellt vägt medelvärde på slutkursen.


Tolkning:

MACD är generellt bättre på att ge signaler för “bullish moves” än för “bearish moves” och bör användas därefter.
Det används för att finna överköpta / översålda lägen i marknaden.

Köpsignaler ges då signalkurvan underifrån bryter igenom sitt exponentiellt vägda medelvärde.

Säljsignaler ges då signalkurvan ovanifrån bryter igenom sitt exponentiellt vägda medelvärde.


Inställningar:

MV 1 längd = längden på det korta medelvärdet för slutkursen.
MV 2 längd = längden på det långa medelvärdet för slutkursen.
MV Signalkurvan längd = längden på medelvärdet för signalkurvan.


Källa: F1 i Vikingen

in Kortsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles