Trendbrott 


Beskrivning:

Trendbrott-modellen tar fram brytpunkter då närmast föregående trend byter rikning.

Trendbrotten i denna modell definieras på följande sätt:

  • Omslag (reversals), starka respektive svaga.
  • Stigande bottnar som följs av kurs som understiger närmast föregående botten = trendbrott neråt, 
  • Fallande toppar som följs av kurs som överstiger närmast föregående topp = trendbrott uppåt,
  • Botten i utjämnad slutkurs = trendbrott uppåt, 
  • Topp i utjämnad slutkurs = trendbrott neråt.

Tolkning:

Köpsignaler ges om summan är större än eller lika med “Köpvärde”
Säljsignaler ges om summan är lika med eller mindre än “Säljvärde”


Beräkning:

“Positiva” trendbrott ges värdet plus ett och “negativa” trendbrott ges värdet minus ett. “Summa” är en summering av dessa värden.


Inställningar:

Utjämningsfaktor = det procenttal med vilket trenden för slutkursen utjämnas innebärande att alla i huvudtrenden motriktade rörelser understigande detta procenttal kommer att tas bort.
Köpvärde = lägsta antalet trendbrott som ger en köpsignal.
Säljvärde = högsta antalet trendbrott, i regel ett negativt tal, som ger en säljsignal.


Related Articles