Commodity Channel Index (CCI) 


Beskrivning:

CCI utvecklades av Donald Lambert. CCI designades för att identifiera vändningar i trenden för handelsvaror. Modellen är dock inte begränsad till handelsvaror enbart utan kan appliceras även på aktier. Avsikten med CCI modellen är att använda den som ett “timing” verktyg som kan identifiera köptillfällen när ett utbrott uppstår och hålla trader’n utanför marknaden när den går sidledes. Närmare bestämt så mäter denna modell hur högt eller hur lågt kursen står i förhållande till dess statistiska median. Ett högt värde betyder att kursen står relativt högt och ett lågt värde betyder det motsatta. I modellen ingår en oscillerande graf som rör sig mellan + till +1 eller från 0% till 100%.
CCI lämpar sig bäst för aktier med ett cykliskt mönster.


Tolkning:

CCI kan tolkas på flera sätt och inkorporeras i många olika tradingtyper eller filosofier, beroende på vilken typ av handelsvara eller aktie, samt tidsperioden som analyseras.

Ett första sätt är att använda CCI som en överköpt/översåld oscillator. När CCI är i sitt övre område och fortsätter förbi +100 så, är den överköpt och en kurskorrektion är förestående. När CCI är långt in i sitt lägsta nivåområde och rör sig under 200 så är ett rally förestående.

En andra tolkning är att när CCI kommer in i ett område med 3 siffror, så kommer trenden att fortsätta.
När CCI är över +100 är det en “bullish” signal.
När CCI är under 200 är det en “bearish” signal.

Kritiker mot CCI säger att modellen ofta missar den första delen av en kursrörelse och för att komma förbi detta använder en del traders, själva övergången av noll-linjen som köp eller säljsignal.
När CCI går över nollan från negativ till positiv är det en potentiell “bullish” signal.
När CCI går under nollan från positiv till negativ är det en potentiell “bearish” signal.

En tredje tolkning är att integrera de två åsikterna till en och leta efter divergenser som den avgörande faktorn.
Exempel:
Om kursen fortsätter
att nå nya högstakursen och CCI inte gör det, så är aktien potentiellt översåld. Emedan, båda når nya högstanivåer, så är en upptrend möjligen förestående. Det omvända gäller när kursen når nya lägstanivåer över en period.


CCI beräknas så här:

 1. Identifiera aktens cykel. För beräkningens skull så säger vi att den är 60 dagar (det går ung. 60 dagar mellan två bottnar)
 2. Lambert rekommenderar att man använder 1/3 av cykeltiden som period i CCI. Det blir då 20 dagar.
 3. Vi beräknar dagens “Typical Price” (TP) = High + Low + Close (H+L+C)/3
 4. Sedan beräknas dagens glidande medelvärde (20 dagar) “Simple Moving Average of the Typical Price” (SMATP).
 5. Därefter beräknas Median avvikelsen “Mean Deviation”. Hur gör man det då?
  Jo, så här; Först räknar du ut det absoluta värdet av skillnaden mellan dagens SMATP och TP för var och en av de senaste 20 dagarna. Addera därefter alla dessa absolutvärden till en summa och dela den med 20. Resultatet är Median Deviationen.
 6. Slutligen sätter vi in dessa värden i formeln för CCI, tillsammans med en konstant (0.0015).

 7. Lambert satte konstanten till 0.0015 för att ungefär 70-80 % av värdena för CCI skulle hamna mellan -100 och +100.
  CCI oscillerar runt 0 och antalet % som hamnar innom -100 och +100, beror på antalet perioder som används.
  Ett kortare CCI är mer volatilt och en mindre % av CCI’s värden hamnar mellan -100 och +100.
  Omvänt gäller att ju fler perioder som används för att beräkna CCI, ju högre antal % av CCI’s värden kommer att hamna innom -100 och +100.Lambert’s trading stradegi för CCI, fokuserar på rörelser ovanför och +100 under -100, för att generera köp och säljsignaler. Eftersom ung. 70-80 % av CCI’s värden ligger mellan -100 och +100, så kommer en köp eller säljsignal bara att vara i kraft ung. 20-30 % av tiden.
  När CCI bryter upp över +100 anses aktien vara inne i en stark upptrend och en köpsignal genereras. Säljsignalen kommer först när CCI bryter ner under +100 igen.

  CCI ska helst användas tillsammans med andra modeller och vanlig formations analys.
  Värdena -100 och +100 är inga låsta värden utan måste troligen justeras lite för varje aktie. Ibland kan +75 fungera bättre än +100. Det som fungerar för en aktie fungerar inte nödvändigtvis för en annan aktie. Oftast får man ta till en subjektiv bedömning för att passa in nivåerna efter “ögonmått” så man blir nöjd.


I Vikingen har vi Delphi’s CCI (DCCI).


Beskrivning:

DCCI används för att identifiera omslag i trenden.

Höga värden anses indikera styrka och låga värden anses indikera svaghet.

DCCI beräknas på följande sätt:

1) det tas ett medelvärde, A, på slutkurs, högsta och lägsta kurs,

2) det tas ett medelvärde, B, på medelvärdet A ovan,

3) skillnaden mellan A och B beräknas och

4) den så erhållna skillnaden divideras med ett tal för att få jämförbara tal.

Köpsignaler ges när DCCI överstiger “Upptrendgräns”, säljsignaler när DCCI understiger “Nertrendgräns”.

Inställningar:

DCCI längd = antalet perioder som DCCI beräknas på.

Upptrendgräns = nivå som DCCI skall överstiga för köpsignal.

Nertrendgräns = nivå som DCCI skall understiga för säljsignal.


Tolkning:

DCCI används för att identifiera omslag i trenden.
Höga värden anses indikera styrka och låga värden anses indikera svaghet.

Köpsignaler ges när DCCI överstiger “Upptrendgräns”
Säljsignaler ges när DCCI understiger “Nertrendgräns”.

 


Inställningar:

DCCI längd = antalet perioder som DCCI beräknas på.
Upptrendgräns = nivå som DCCI skall överstiga för köpsignal.
Nertrendgräns = nivå som DCCI skall understiga för säljsignal.

in Vikingensmodeller A-Z

Related Articles