Advance Decline modellen

Advance är engelska och står för att aktien går upp och Decline betyder att den går ned. Avancerar eller degraderar. I Vikingen är det endast objektets kurs i sig som mäts, inte antalet aktier i ett index.

Modellen Advance Decline är en grafisk beskrivning av när kursen går upp eller ned jämfört med en period innan. Den säger INTE när det är dags att köpa eller sälja, utan är en pusselbit till att förstå styrkan, eller rytmen i aktien. En vanlig uppfattning är 3-regeln. I en uppåtgående trend sägs det aktien går upp i tre dagar sedan går kusen ned eller ligger still. Men är det så? Titta på nedanstående bilder:

AD graphs

I det översta diagrammet till vänster är det presenterat som ett Candle Stick diagram. De tomma fyrkanterna visar att kursen har gått upp den dagen jämfört med dagen innan. Det motsvaras av en stapel i Advance-delen för varje dag.

Motsvarande när det går ned. Då är Candle Stick klossen ifylld och en pinne visas i Decline-delen under.

I Vikingen kan man välja om man vill se kursen som Candle Stick, linje eller som stapeldiagram. Det går även att ta bort kursen och bara visa AD-grafen. Högerklicka i så fall i diagrammet och bocka vårt huvudobjektet.

Tolkning av Advance Decline

Som du ser ovan så är det fler Advance -staplar i en uppåtgående trend. Det går snabbt att få en känsla för om aktien är allmänt på väg upp eller ned. Lite som ett RSI-diagram, ju fler staplar på ovansidan, desto större sannolikhet att aktien snart kommer att tappa fart och gå ner eller stå still. Den blir överköpt. Många staplar i Advance-delen betyder att aktien är i en starkt trend upp. Om det är många staplar i Decline-området, så trendar aktien nedåt.

We are LeadEngine

Our theme will take your workflow to all-new levels of high productivity. We know you’ll find everything you need – and more!

Summan av Advance Decline

Summa= Antalet uppgångar under en period minus antalet nedgångar under en period. OBS! Inget medelvärde utan en summa.

Genom att skapa en summa av antalet upp- och nedgångar, tolkas summan likadant som ett Relativt Styrke Index (RSI).

När summan av antalet uppgångar minus nedgångar är högt, indikerar det ett överköpt läge. När summan är lågt visar det på översålt läge. Med överköpt menas att kursen troligtvis snart stannar upp eller  faller. Det kan också betyda att ökningstakten av kursen minskar. Det går långsammare upp.

Tvärtom för ett översålt läge. När summan är låg, kommer troligtvis kursen att stanna eller gå upp. Eller så minskar takten i nedgången.

En mycket bra tolkning, som även gäller för RSI, är att titta på formationer. Dubbeltopp, dubbelbotten, trender, trianglar, Huvud-skuldra. En dubbeltopp på hög nivå indikerar en mycket trolig vändning i kursen.

En för kort period gör att signalerna blir för tidiga och en för lång period gör det segt. Säljsignalerna kommer för sent vid en för lång period att summera över. Ett värde på 20 perioder, dag eller vecka, är bra.  I bilden nedan är det en summa över 20 veckor. Dubbeltoppen indikerar ett omslag i trenden nedåt.

Advance Decline medelvärde med dubbeltopp

Medelvärde av Advance Decline

Linjen i den nedersta grafen (blå) är medelvärdet på Advance Decline. I bilden nedan kan vi se en fin köpsignal i form av en dubbel-botten i summa-kurvan.

Medelvärde av Advance Decline

Medelvärdet varierar mellan +1 och -1. Medelvärde = Summan under ett antal perioder dividerat med antalet perioder,  M = Sum/Per. T.ex en period om 5 dagar där alla kurser gått upp,  blir medelvärdet 1 = (1+1+1+1+1)/5. Det är svårt att se några signaler. Medelvärdet behöver egentligen en egen graf och dessutom ett medelvärde till för att kunna få signaler som medelvärden ger. Köp-säljsignaler i medelvärden ges när medelvärdena korsar varandra, helst ska de luta åt samma håll. Man kan också se på lutningen på ett medelvärde när det vänder. Ju starkare lutning (derivata), desto starkare signal. Sju dagars medelvärde kan vara bra att jobba med på kort sikt.

ACKUMULATION – DISTRIBUTION VOLYM

AD Volume

Wärtsilä gav 39 gånger pengarna med 108 veckors AD Volym medelvärde på 30 år. Oj, det här kanske är en bra modell?

En tanke med denna modell är om man tar med volymen och blandar den med en fin modell som Stochastics, så borde det bli bra signaler för att köpa och sälja.

Stochastics är som en temperaturmätare. När medelvärdet av senast betalt är på den översta sidan av stapeln så trendar aktien uppåt. Att förstärka den signalen med volym, borde ge bra tidiga signaler. För att en hållbar signal ska ge en längre tids trend,  vill vi att volymen ska vara stor och öka. Gäller både för köp- som säljsignaler.  En annan sak med volymen är att den kan förekomma en uppgång. Det vill säga om volymen ökar och kursen ligger still, är det troligt att kursen snart kommer att gå upp. Det kan man se bra i ett AD Volym diagram. För när senast betalt börjar lägga sig på övre halvan av Högst-Lägst och volymen ökar, går det lättare att se det i AD Volym diagram.

Ackumalatin Distribution Volym formel

C = Close, Senast L = Lowest, Lägsta, H = Highest, Högsta, V = Volume, Volym  AD=Ackumulation, Distribution

Är C=L  blir det -(H_L)/(H-L) gånger volýmen, det vill säga -1*V. Tvärtom om C=H, då blir det 1*V. Värdet varierar därmed mellan Volymen och – Volymen. Fast volymen varierar förstås också. Man kan säga att man får en stochastics vägd omsättning. Är dessutom volymen (omsättningen) hög, blir extremvärdena mer tydliga.

I AD Volym vill man se om medelvärdet av AD Volym bekräftar kursen. Medelvärdet beräknas genom att för varje period räkna ut alla AD Volym-värden och summera dessa värden för en tid. Till slut divideras summan med antalet perioder under tidsperioden.

Hur bra är modellen ?

Vilket är det bästa periodvärdet? En optimering på 323 nordiska mest omsatta aktier gav bara 49 positiva resultat med i snitt 227 dagars medelvärde. Tyvärr så var det mycket olika perioder mellan aktierna. I Vikingen sparas den unika perioden per aktie, index, option, etf…. när man har kört en optimering i Vikingen Trading, det vill säga en back testing.

Samma med veckodata, spridda värden, medel på 167 veckor. Till exempel för Volvo B blev det bästa 348 veckors medelvärde vilket gav 222 % uppgång på 43 år. En ganska medioker uppgång på så lång tid. 233 av 476 transaktioner gick med vinst när datorn handlade som bäst. Hyfsat, ungefär hälften gick med vinst. Fast resultaten är avsevärt sämre än Bollinger, Multimodell, MRudolph3, Kursband, BEST och Peters specialare.

För månadsvärden blev det också spridda värden, medel hamnade på 70 månader. Dock blev vinstchansen större. Ungefär 6 av 10 transaktioner gick med vinst. För Volvo blev det 53 av 84 transaktioner som gick med vinst. 782 % uppgång. De flesta har uppfattningen att man blir rikast ju mer man är uppdaterad. Fast när man kör tester, är det så gott som alltid att det blir bäst med vecko- eller månadsdata. Det vill säga, det räcker att bevaka kursen en gång per vecka eller månad. …… Fast det är ju inte lika kul och bankerna tjänar inte så mycket på det.

Tolka AD Volym-diagrammen

Om slutkursen är närmare högsta kurs än lägsta kurs, så har vi en ackumulation. Om slutkursen i stället är närmare lägsta kurs, har vi istället en distribution. En förändring i en stigande kurstrend signaleras om högre och högre toppar för kurskurvan inte sammanfaller med högre och högre toppar i AD kurvans medelvärde.

På samma sätt kan i en fallande kurstrend ett omslag förväntas om medelvärdet för AD kurvans toppar börjar ligga på allt högre nivåer.

Det finns i kursdiagram en alternativ möjlighet att se om  toppar och bottnar för kurs och volym konfirmerar varandra eller ej. Det görs genom att studera om stigande toppar för kursen samvarierar med stigande toppar för volymen och omvänt.

Köpsignaler ges då medelvärdeskurvan för AD Volym passerat en botten. Säljsignaler ges då samma kurva passerat en topp.

Signals in Ackumulation Distribution Volume

I diagrammet går det att se att blir för många signaler, speciellt när kursen står still. Ett vanligt problem med tekniska modeller. Man kan se att det ser bra ut när AD Volym kurvan går åt samma håll som kurskurvan. Det vill säga, modellen blir ett komplement till andra modeller. AD Volym-modellen visar om det är ett sunt förhållande mellan volym och senast betalt i förhållande till högst och lägst.

För att bara visa medelvärdet av AD Volym som i diagrammet ovan, högerklickar man i diagrammet -> klickar på modellparametrar -> klickar på grafer och sedan bockar bara för Medelvärde AD Volym. Tryck på OK för en tillfällig ändring eller på Spara för ständig ändring.