Percent Volume Oscillator, PVO

PVO är en oscillator som beskriver den procentuella skillnaden mellan två glidande medelvärden av en akties volym. I huvudsak är det tre saker man kan utläsa med indikatorn.

Mittlinjen: PVO oscillerar mellan området ovanför och under 0. När PVO är positiv är det snabbare medelvärdet större än det långsammare och volymerna som handlas är större än vanligt. Ett negativt PVO signalerar volymer som är mindre än vanligt.

Rörelsen: Ett stigande PVO signalerar volymer som växer med tiden och ett sjunkande PVO visar på sjunkande volymer.

Signallinjen: På samma sätt som man använder korsande glidande medelvärden för att förutspå kursförändringar. Kan man se att volymen håller på att förändras genom att se hur PVO rör sig i förhållande till ett glidande medelvärde av PVO. Om PVO korsar sitt medelvärde uppifrån signaleras att volymerna är på väg ner och om den korsar nerifrån väntas högre volymer i framtiden.

Rörelser i Volymoscillatorn kan inte direkt förutspå kursrörelser men det kan användas för att bedöma styrkan i dessa förändringar. En stigande kurs som följs av en stigande PVO kan anses vara en stark trend. Om kursrörelsen däremot följs av en minskning i volym så kan det finnas fara för att uppgången är tillfällig eftersom marknaden lämnar aktien vid det högre priset. Om kursen håller på och faller och börjar att stanna av, samtidigt som volymen ökar, indikerar det att botten är nådd och kursen kommer snart att öka. Gäller även om kursen står still, dvs om kursen står still och volymen ökar, indikerar det att kursen kommer att gå upp snart. Volymen är en s.k. ”Preceeding factor”.

Parametrar:

Fast längd – Det snabba medelvärdets period

Slow längd – Det långsamma medelvärdets period

Slow% längd – Det medelvärde på Volume% kurvan som används för att rita ut histogrammet.

Eller med andra ord….

Modellen använder två Exponentiella medelvärden av volymdatat för att räkna ut en oscillator. Oscillatorn räknas sedan ut som den relativa skillnaden mellan dessa två medelvärden i förhållande till det snabbare av de två, som : [ Volume% = (snabb – långsam) / snabb. Sedan räknas ett exponentiellt medelvärde ut baserat på Volume%. Och ett histogram som visar skillnaden mellan dessa två kurvor i stapelform.

VolymKR är lika med omsättningen multiplicerat med priset.

in ModellerLångsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z Tags: Volymoscillator

Related Articles