Beskrivning:

I Vikingen kallad AD Volym

A/D modellen är en variant av OBV modellen. Båda modellerna försöker att bekräfta förändringar i kursen genom att jämföra med volymen som kan associeras med kursförändringen.
Modellen utvecklades av Mark Chaikin som applicerade en lite annorlunda syn på OBV modellen. Han valde att ignorera förändringen från en period till en annan och istället fokusera sig på hur priset rör sig innom en viss tidsperiod. Chaikin utvecklade en formel för att beräkna ett värde baserat på slutkursens position i förhållande till kursens utbredningsområde för samma period. Värdet kallas för CLV och spänner från +1 till -1. CLV multipliceras sedan med volymen och summan bildar A/D linjen i modellen.

 

När A/D linjen rör sig uppåt, visar den att en aktie ligger i ackumulationsfas Dvs. köps mer än säljs. Detta är positivt eftersom ökad volym och samtidig kursökning anses som “bullish”.
När A/D linjen rör sig nedåt, visar den att aktien kommer in i en distributionsfas Dvs. säljs mer än köps.


Tolkning:

Identifiera huvudtrenden för A/D linjen. Där divergens mellan kursen och A/D linjen uppstår är det dags att skärpa uppmärksamheten. Om A/D linjen rör sig uppåt och kursen rör sig nedåt är det troligt att kursen kommer att reversera Dvs. börja röra sig uppåt snart.

 

 Observera att unga divergenser eller de som är relativt flata, bör betraktas med hälsosam skeptisim.


I Vikingen ser A/D Volym modellen ut så här:

Enl. Vikingens hjälp-fil så beräknas modellen på samma sätt enligt samma formel.
Som synes, kan det inte stämma fullt ut för här är det inlagt köp och säljsignaler i det korta perspektivet och någon längre trend med divergenser går inte att finna. Själv har jag inte lyckats att ställa in några bra värden på medelvärdet så att jag får långsiktigare signaler.


 

Related Articles