Vad påverkar valutakurserna?

Precis som på alla andra områden är kunskap något som brukar belönas på valutamarknaden. En viktig kunskap är att veta vad som får valutakurserna att röra sig uppåt eller neråt. Bortsett från faktorer som räntor och inflation är valutakursen ett av de viktigaste måtten för ett lands relativa ekonomiska hälsa.

Precis som på alla andra områden är kunskap något som brukar belönas på valutamarknaden. En viktig kunskap är att veta vad som får valutakurserna att röra sig uppåt eller neråt. Bortsett från faktorer som räntor och inflation är valutakursen ett av de viktigaste måtten för ett lands relativa ekonomiska hälsa.

Valutakurser spelar en viktig roll i ett lands handelsnivå, vilket är avgörande för de flesta fria marknadsekonomier i världen. Av denna anledning är valutakurser bland de mest bevakade, analyserade och statligt manipulerade ekonomiska åtgärderna. Växelkurser spelar också roll i mindre skala. Valutakurserna påverkar en investerares portföljs reala avkastning. I denna artikel tittar vi på några av de stora krafterna bakom valutakurs förändringar.

Det är många faktorer bestämmer valutakurserna. Många av dessa faktorer är relaterade till handelsförhållandet mellan de två länderna. Kom ihåg att valutakurser är relativa och uttrycks som en jämförelse av valutorna i två länder. Nedan har vi listat några av de viktigaste determinanterna för växelkursen mellan två länder. Observera att dessa faktorer inte är i någon särskild ordning. som många aspekter av ekonomin, är dessa faktors relativa betydelse föremål för mycket debatt.

Innan vi tittar på dessa krafter bör vi fundera på hur valutakursrörelser påverkar en nations handelsförhållanden med andra nationer. En högre värderad valuta gör ett lands import billigare och exporten dyrare på utländska marknader. En lägre värderad valuta gör ett lands import dyrare och exporten billigare på utländska marknader. En högre växelkurs kan således förväntas förvärra ett lands handelsbalans, medan en lägre växelkurs kan förbättra den. At avgöra vad som är det bästa värdet för en valuta är således inte lätt, utan något som centralbankschefer och ekonomer världen över funderar på dagligen.

Ett mått på den ekonomiska hälsan

Valutakursen är ett av de viktigaste medlen genom vilket ett lands relativa nivå av ekonomisk hälsa bestäms. Ett lands valutakurs ger en ögonblicksbild av dess ekonomiska stabilitet. Växelkursen definieras som “den kurs vid vilken ett lands valuta kan omvandlas till en annan.” Det kan variera dagligen med de föränderliga marknadskrafterna för utbud och efterfrågan på valutor från ett land till ett annat. Av dessa anledningar; när man handlar valuta internationellt är det viktigt att förstå vad som bestämmer valutakurser.

Den här artikeln undersöker några av de ledande faktorerna som påverkar variationer och fluktuationer i valutakurser och förklarar orsakerna bakom deras volatilitet och hjälper dig att lära dig att handla forex.

Inflationen

Förändringar i inflation orsakar direkt förändringar i valutakurserna. Ett land med en lägre inflation än ett annat kommer att se värdet på sin valuta stiga. Priserna på varor och tjänster ökar i en långsammare takt där inflationen är låg. Ett land med en konstant lägre inflationstakt uppvisar ett stigande valutavärde medan ett land med högre inflation vanligtvis ser depreciering i sin valuta, något som vanligen åtföljs av högre räntor.

Vanligtvis uppvisar ett land med en konstant lägre inflationstakt ett stigande valutavärde, eftersom dess köpkraft ökar relativt andra valutor. Under den sista halvan av 1900-talet inkluderade länderna med låg inflation Japan, Tyskland och Schweiz, medan USA och Kanada uppnådde låg inflation först senare. Länder med högre inflation ser vanligtvis nedskrivningar i sin valuta i relation deras handelspartners valutor. Detta åtföljs vanligtvis också av högre räntor.

Räntan

Förändringar i ränta påverkar valutans värde och dess förhållande till dollar, euro och andra valutor.

Räntesatser, inflation och växelkurser är alla mycket korrelerade. Genom att intervenerar och manipulera räntorna påverkar centralbankerna både inflation och växelkurser. Ändrade räntor påverkar inflationen och valutavärdena. Högre ränta ger långivare i en ekonomi högre avkastning i förhållande till andra länder. Därför lockar högre räntor utländskt kapital och får valutakursen att stiga.

Effekten av högre räntor mildras emellertid om inflationen i landet är mycket högre än i andra, eller om ytterligare faktorer tjänar till att minska valutan. Det motsatta förhållandet finns för att sänka räntorna – det vill säga lägre räntor tenderar att sänka växelkurserna.

Betalningsbalansen

Ett lands betalningsbalans återspeglar handelsbalansen och resultatet på utländska investeringar. Det består av det totala antalet transaktioner inklusive dess export, import, skulder osv. Ett underskott på bytesbalansen på grund av att mer av ett lands valuta används på att importera produkter än det tjänar genom försäljning av export orsakar att värdet på valutan faller. Betalningsbalansen påverkar ett lands valutakurs. Det betyder också att landet i råga lånar kapital från utländska källor för att kompensera underskottet. Med andra ord kräver landet mer utländsk valuta än det får genom försäljning av export, och det levererar mer av sin egen valuta än utlänningar efterfrågar dess produkter.

Den överflödiga efterfrågan på utländsk valuta sänker landets växelkurs tills inhemska varor och tjänster är tillräckligt billiga för utlänningar, och utländska tillgångar är för dyra för att generera försäljning för inhemska intressen.

Statsskuld

Statsskuld är den offentlig skuld eller statsskuld som ägs av staten. Ett land med statsskuld är mindre troligt att förvärva utländskt kapital, vilket leder till inflation. Utländska investerare kommer att sälja sina obligationer på den öppna marknaden om marknaden förutspår en ökad statsskuld i ett visst land. Som ett resultat kommer landet att se en minskning av värdet på dess valuta.

Alla länder behöver från tid till annan finansiera storskaliga av underskott för att betala för offentliga projekt och statlig finansiering. Medan sådan aktivitet stimulerar den inhemska ekonomin, är länder med stora offentliga underskott och skulder mindre attraktiva för utländska investerare.

Anledningen? En stor skuld uppmuntrar inflationen, och om inflationen är hög, kommer skulden att minska i värde genom denna inflation och slutligen betalas med billigare real valuta i framtiden.

I värsta fall kan en regering trycka pengar för att betala en del av en stor skuld, men att öka penningmängden orsakar oundvikligen inflationen. Dessutom, om en regering inte kan betjäna sitt underskott genom inhemska medel (sälja inhemska obligationer, öka penningmängden), måste den öka utbudet av värdepapper som säljs till utlänningar och därmed sänka sina priser.

Slutligen kan en stor skuld framstå som oroväckande för utlänningar om dessa tror att landet riskerar att göra en så kallad default. Utlänningar är mindre villiga att äga värdepapper i den valutan om risken för fallissemang är stor. Av detta skäl är landets kreditbetyg som fastställs av till exempel Moody’s eller Standard & Poor’s avgörande faktor för dess växelkurs.

Handelsbalansen

När det gäller löpande konton och betalningsbalansen är handelsvillkoren förhållandet mellan export och import. Ett lands handelsbalans förbättras om exporten stiger i högre takt än importen. Detta resulterar i högre intäkter, vilket orsakar en högre efterfrågan på landets valuta och en ökning av valutans värde. Detta resulterar i en uppvärdering av valutakursen, vilket i sin tur gör att det kan bli svårare för landets företag att exportera då deras varor, allt annat lika nu är dyrare än tidigare.

Stark ekonomisk utveckling

Utländska investerare söker oundvikligen stabila länder med starka ekonomiska resultat för att investera sitt kapital i. Ett land med sådana positiva attribut kommer att attrahera kapital från andra länder som uppfattas ha högre politisk och ekonomisk risk. Politisk oro kan till exempel orsaka förlust av förtroende för en valuta och kapitalrörelse till valutorna i mer stabila länder.

Politisk stabilitet och prestanda

Ett lands politiska stabilitet och ekonomiska resultat kan påverka dess valutas styrka. Ett land med mindre risk för politisk oro är mer attraktivt för utländska investerare. Ökningen av utländskt kapital leder i sin tur till en uppvärdering av dess inhemska valuta. Ett land med sund finans- och handelspolitik lämnar inget utrymme för osäkerhet i värdet på sin valuta. Ett land som är utsatt för politisk förvirring kan se en försvagning i sin valutakurs.

Recession

När ett land upplever en lågkonjunktur kommer troligen dess räntor att sjunka, vilket minskar denna valutas chanser att attrahera utländskt kapital. Som ett resultat försvagas dess valuta i jämförelse med andra länder, och därför faller valutakursen. Vad som händer när hela världens ekonomier drabbas av en lågkonjunktur, till exempel till följd av Coronaviruset, nämns aldrig i textböckerna i nationalekonomi.

Spekulation

Om ett lands valutavärde förväntas öka kommer investerare att kräva mer av den valutan för att göra en vinst inom en snar framtid. Som ett resultat kommer valutans värde att stiga på grund av ökad efterfrågan. Med denna ökning av valutavärdet kommer också en ökning av växelkursen.

Sammanfattning

Växelkursen för valutan i vilken en portfölj innehar huvuddelen av sina investeringar avgör portföljens reala avkastning. En sjunkande växelkurs minskar uppenbarligen köpkraften för inkomst och kapitalvinster som härrör från eventuell avkastning. Dessutom påverkar växelkursen andra inkomstfaktorer som ränta, inflation och till och med kapitalvinster från inhemska värdepapper. Även om valutakurser bestäms av många komplexa faktorer som ofta lämnar även de mest erfarna ekonomerna kluvna, bör investerarna fortfarande ha en viss förståelse för hur valutavärden och valutakurser spelar en viktig roll i avkastningen på deras investeringar.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *