Projektuppdatering Mo i Rana-projektet, Mahvie Minerals

Verksamheten i Mahvie Minerals har sedan starten för ett drygt ett och ett halvt år sedan utvecklats enligt plan. Jag skriver till er för att berätta om vad som händer i bolaget och ge er en inblick i var vi befinner oss idag. Av de två huvudprojekten har arbeten på Mo i Rana projektet först prioriterats och där har en inledande borrkampanj genomförts. För Bolagets andra projekt, Haveri har den utestående förläggningen av malmletningstillståndet erhållits, vi har säkrat nytt kapital och nu fortgår planering för att utveckla det projektet. I denna uppdatering kommer jag gå igenom vad som händer i Mo i Rana. Jag återkommer med mer information om vårt Haveri-projekt i vår nästa projektuppdatering.

Verksamheten i Mahvie Minerals har sedan starten för ett drygt ett och ett halvt år sedan utvecklats enligt plan. Jag skriver till er för att berätta om vad som händer i bolaget och ge er en inblick i var vi befinner oss idag. Av de två huvudprojekten har arbeten på Mo i Rana projektet först prioriterats och där har en inledande borrkampanj genomförts. För Bolagets andra projekt, Haveri har den utestående förläggningen av malmletningstillståndet erhållits, vi har säkrat nytt kapital och nu fortgår planering för att utveckla det projektet. I denna uppdatering kommer jag gå igenom vad som händer i Mo i Rana. Jag återkommer med mer information om vårt Haveri-projekt i vår nästa projektuppdatering.

Mo i Rana är väldigt intressant av flera anledningar. En av de stora fördelarna med Mo i Rana är att det finns en stor mängd befintliga borrkärnor/borrhål att analysera. Vid sidan av den ovanstående analysen av nyligen gjorda borrningar så arbetar vi med att sammanställa äldre dokumentation och utvärdera, gamla borrkärnor. Totalt har Bolaget tillgång till 1529 borrhål, totalt 71 066 borrmeter, där tidigare geologisk bedömning gjorts genom att hålen delats upp i olika sektioner och bedömts. Av de tidigare hålen är 265 borrhål ännu inte är analyserade (vilket även omfattar 11 nya borrhål). I protokollen, som är utgångspunkten för vår analys och införs i en sammantagen databas, har har vi c:a 10 500 prover med upp mot 10 ämnen per prov, c:a 79 000 analysresultat, 25 500 geologiska “rader”.

När äldre information används händer det relativt ofta att vissa borrhål saknar analyser eller geologisk information, ibland är dessutom hålens positioner felaktigt noterade eller svåra att matcha med övrig information. Det kan bero på att de äldre pappersdokumenten inte är införda på rätt sätt i (de äldre) databaserna eller att den underliggande inmätningsrapporten är felaktig. Sammantaget är detta oerhört värdefull information men kräver tid att arbeta igenom och matcha.

Under våren och sommaren har även vissa kompletterande om-analyser av både tidigare analyserade kärnor men även utav vissa tidigare helt oanalyserade kärnor genomförts. Det ger ytterligare information om förekomsten. Resultaten utifrån både från de omanalyserade kärnorna och de nya analyserade äldre borrkärnorna stöder den arbetsmodell som tagits fram för den inledande borrkampanjen.

Genom att vi idag har så mycket mer utvecklad teknik för bedömning och värdering av information och mer kunskap om t ex malmbildningsprocesser kan vi både borra med högre precision och göra en bättre modell över hela mineraliseringen i Mofjell (som är projektmrådet i Mo i Rana). Att förena den senaste tekniken med den stora mängden befintlig information ger oss betydlig bättre möjligheter att nå framgång med Mo i Rana-projektet. Nuvarande och förväntade priser på basmetaller ger oss också helt andra förutsättning än när gruvan var i drift och i förhållande till de försök att återstarta gruvan som gjordes för mer än ett decennium sedan. I den bifogade filen finns en bild över den bedömda mineraliseringen och dess placering i förhållande till Mo i Rana stad.

När väl modellen är på plats är den väldigt användbar och mycket värdefull. För närvarande pågår således en fortsatt uppbyggnad av den sammanhållna, totala, geologiska 3D-modellen för Mo i Ranaprojektet. Detta arbete håller vi nu på att kvalitetssäkra. Det innebär att data-punkterna och de olika borrhålen måste bekräftas så att hela modellen hänger ihop.

Modellarbetet omfattar dels det gamla gruvområdet, dels vissa delar som kommer att ut-vecklas i ett senare skede men som ger tydliga indikationer på områdets prospektivitet, dvs hur stor chans det är att ytterligare mineraliseringar kan identifieras och utvecklas. Parallellt med vårt pågår ett intensivt arbete med att skapa en mineraltillgångsbedömning, dvs vad som kan brytas och hur detta kan göras.

Tidigare i år genomfördes Mahvie Minerals första borrkampanj i Mo i Rana. Baserat på det arbete vi dittils gjort, kände vi oss säkra på att genomföra en inledande kampanj om 11 borrhål, total 1037 meter. Borrkärnorna transporterades därefter till Rana gruvor för att halveras och därefter vidare till laboratorieföretaget MSALABS för analys. Halveringen av borrkärnorna görs för att kunna återvända till de områdena på kärnorna för vidare geologisk kartering om den kemiska analysen visar att så är intressant. Proverna som är inlämnade väntar vi svar på nu. På grund av hög arbetsbelastning och en backlogg av analyser vid både Rana gruvor och vid MSALABS kommer de slutliga resultaten från den kemiska analysen av de olika borrkärnorna att dröja något men vi är förhoppningsfulla att de kommer snart.

Tillsammans med den sammantagna geologiska modellen och våra nya borrningar kommer detta att utgöra ett förbättrat beslutsunderlag för nästa steg i utvecklandet av Mo i Rana projektet. Nu väntar vi in analyserna av borrningarna samt resultatet av det geologiska modell-arbetet och mineraltilltångsbedömningen. När vi erhållit detta får vi en tydligare bild nästa utvecklingssteg samt hur stor potential projektet verkligen har.

Givet att resultaten motsvarar vad vi förväntar oss är nästa steg i utveckling utökade borr-ningar, en inledande preliminär ekonomisk bedömning, påbörjande av miljöstudier samt de tekniska undersökningar som krävs för vidare tillstånd för gruvbrytning från Direktoratet för Mineralförvaltning i Norge.

De tillkommande borrningarna kan, beroende på de resultat vi väntar på, antingen inriktas mot att öka mineraltillgångarna eller mot att ökad den geologiska kännedomen. Mineraltillgångs-bedömningen kommer sedan att ligga till grund för den preliminära ekonomiska bedömningen. För att genomföra en preliminär ekonomisk bedömning krävs även vissa tekniska studier, exempelvis hur malmen skall brytas och anrikas samt vissa inledande miljötekniska studier. De resultat vi väntar på kommer även att till stor del styra i vilken ordning dessa studier bör genomför.

Att erhålla miljötillstånd är en relativt snabbare process i Norge än i Sverige varför en process att erhålla ett sådant kan anstå till dess vi har en uppdaterad uppfattning om projektets geologi, teknik och ekonomi.

Allt vi sett hittills pekar på att detta är ett utomordentligt robust projekt som kommer att kunna utvecklas positivt och snabbt för att tillfredsställa ett växande behov av metaller.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *