Eurobattery Minerals ökar ägandet i finskt gruvprojekt

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB har valt utnyttja sin option att förvärva 30 procent av aktierna i FinnCobalt Oy (”FinnCobalt”), ägaren av mark- och gruvrättigheterna till nickel-kobolt-kopparprojektet Hautalampi. Detta utgör Bolagets andra förvärv inom ramen för dess avtalade rätt att förvärva 100 procent av aktierna i FinnCobalt i en etappvis process fram till maj 2024.

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB har valt utnyttja sin option att förvärva 30 procent av aktierna i FinnCobalt Oy (”FinnCobalt”), ägaren av mark- och gruvrättigheterna till nickel-kobolt-kopparprojektet Hautalampi. Detta utgör Bolagets andra förvärv inom ramen för dess avtalade rätt att förvärva 100 procent av aktierna i FinnCobalt i en etappvis process fram till maj 2024.

Sammantaget kommer Eurobatterys ägarandel i FinnCobalt att uppgå till 70 procent efter det nu förestående förvärvet. Förvärvet är av stor betydelse för Bolagets planerade utveckling av Hautalampi-projektet och målet att etablera en batterimineralgruva med produktion och försäljning inom en medellång sikt. Vederlaget för andelsförvärvet kommer att betalas dels kontant, dels genom en riktad emission av aktier till de tre grundarna av FinnCobalt.

Finansiell information om andelsförvärvet

Eurobattery kommer att utnyttja den andra optionen i investerings- och aktieägaravtalet som innebär optionen att förvärva FinnCobalt i en etappvis process som inleddes den 11 maj 2020 och som trädde i kraft den 27 maj 2020. Detta innebär att Eurobattery före den 27 juli 2023 bör utnyttja nämnda option genom att betala ett totalt kontantbelopp på 250 002 EUR och ge ut aktier i Eurobattery till ett värde av 1 000 002 EUR till FinnCobalts tre grundare. Dessa två åtgärder kommer att vidtas parallellt och samtidigt. Den kontanta delen av vederlaget kommer att betalas från Bolagets kassa. Aktiedelen av vederlaget kommer att betalas genom en riktad emission av aktier. Teckningskursen i den riktade emissionen kommer att motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tio handelsdagarna före emissionsbeslutet.

Effekter av förvärvet

• Eurobattery förvärvar 30 procent av aktierna i FinnCobalt. Bolagets andel i FinnCobalt kommer därmed att öka från 40 procent till 70 procent av kapitalet och rösterna.

• Aktieförvärvet av FinnCobalt förväntas slutföras under andra kvartalet 2023. FinnCobalt förväntas konsolideras i Eurobatterys finansiella rapporter från och med tillträdesdatumet.

• Som majoritetsägare kommer Eurobattery att ha ett bestämmande inflytande över styrelsens beslut i FinnCobalt.

• Eurobattery kommer också att ha rätt, men ingen skyldighet, att nominera styrelsens ordförande och två ordinarie styrelseledamöter och deras personliga suppleanter i FinnCobalt.

Hautalampi-projektet i korthet

Hautalampi-projektet ligger nära Outokumpu, Finland, på samma plats som den välkända Keretti-gruvan där cirka 28,5 miljoner ton sten med en kopparhalt på 3,8 procent bröts mellan 1912–1989. Projektet består av en gruvkoncession som täcker 227 hektar med exponering mot nickel, kobolt och koppar, och ett närliggande område. Området drar nytta av välutvecklad yt- och underjordisk infrastruktur samt starkt lokalt stöd för gruvdrift.

Uppskattningsvis 10–15 miljoner euro hade investerats i projektet av tidigare ägare innan projektet övertogs av Eurobattery under våren 2020. I juni 2021 kunde Eurobattery öka projektets uppmätta, indikerade och antagna resurstonnage med cirka 100 pr. och metallhalten med cirka 50 procent. I oktober 2022 kunde Bolaget bekräfta en ytterligare ökning av metallhalten med cirka 40 procent. Den 20 mars 2023 publicerade företaget en preliminär genomförbarhetsstudie (PFS) för Hautalampi-projektet som lyfte fram möjligheterna och potentiella utmaningar med att utveckla utvecklingen av Hautalampi-fyndigheten.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *