Multimodellopt 


Beskrivning:

Beskrivningen enl. Delphis hjälpfil är densamma som för Multimodell fram till stycket om “inställningar”.
Läs därför beskrivningen för multimodell – modellen och när du kommer fram till “inställningar” hoppar du över dem och fortsätter längre ner på den här sidan istället


Tolkning:

Tolkningen är ganska rättfram också för denna modellen. Bara att följa signalerna.
Många tycker att denna modell ger bättre signaler än multimodell-modellen.

 


Inställningar:

Köpgräns = nettoantalet individuella signaler (köpvillkor – säljvillkor) som lägst skall vara uppfyllda för att modellen skall ge köpsignaler.
Säljgräns = nettoantalet individuella signaler (köpvillkor – säljvillkor) som högst skall vara uppfyllda för att modellen skall ge säljsignaler.

Kort period, Lång period = två stycken periodlängder som används vid beräkningar i de olika modellerna.


Modellspecifika parametrar:

Coppock:
MV Differens = antal perioder som differensen mellan kursmedelvärdena beräknas på.
MV Differens Summa = antal differenser som summeras.

Parabolic:
Maxvärde = den maximala parabolicfaktorn.
Ökning = tillväxthastigheten för parabolicfaktorn: Tillväxtvärdet visar hur snabbt parabolic-kurvan växer mot kurskurvan. En låg tillväxtfaktor betyder en planare parabolic-kurva och färre (men kanske säkrare) signaler. Normalt används värden mellan 0,01 och 0,2.

DSI:
Köpnivå = den nivå som DSI måste vara likamed eller under för köpsignal.
Säljnivå = den nivå som DSI måste vara likamed eller över för säljsignal.

Stochastics:
Övre gräns = Gräns för säljsignaler.
Nedre gräns = Gräns för köpsignaler.

Trendbrott, Trendfilter:
Utjämningsfaktor = det procenttal med vilket slutkursen utjämnas.

Volatilitetssignaler:
Köpgräns = det lägsta volatilitetsvärde som vid stigande kurs ger köpsignal.
Säljgräns = det lägsta volatilitetsvärde som vid fallande kurs ger säljsignal.

in Kortsiktiga modellerVikingensmodeller A-Z

Related Articles